Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje javascriptu!

Javascript jest wymagany do uzupełnienia tego formularza, prosimy o aktualizację przeglądarki internetowej lub zmianę jej ustawień.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa.
 2. Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych odbywa się pod adresem e-mail: daneosobowe@fdds.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konferencji oraz ewaluacji.
 4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Przetwarzanie podanych przez dysponenta danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem daneosobowe@fdds.pl
  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż konieczność realizacji wydarzenia, ewaluacji wydarzenia oraz rozliczenia projektu, z którego finansowana jest wydarzenie.
 9. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
 10. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 12. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:

- administratorem moich danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: inspektorochronydanych@nask.pl ;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe zawarte w powyższym formularzu rejestracyjnym na podstawie mojej zgody, do celów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz moim udziałem w 18. Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”, w tym informowania mnie o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych zmianach w programie wydarzenia;

- Konferencja „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie” jest współorganizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą na ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, która może przetwarzać moje dane jako administrator danych osobowych na podstawie odrębnej, udzielanej przeze mnie zgody;

- moje dane osobowe mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą wydarzenia i procesu rejestracji jego uczestników;

- ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania wydarzenia, jego przeprowadzenia i rozliczenia oraz raportowania, jednakże nie dłużej niż do 31 sierpnia 2025 r.;

- mam prawo do żądania wglądu do moich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować organizatora konferencji na adres kontakt@saferinternet.pl;

- cofnięcie zgody przed zakończeniem wydarzenia skutkować może niedopuszczeniem mnie do udziału w wydarzeniu lub jego odpowiedniej części; dotyczy to także niepodania przeze nie danych wymaganych lub podania danych nieprawidłowych lub niekompletnych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Przyjmuję do wiadomości, że:

- moje dane osobowe w zakresie wskazanego powyżej adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, w celu informowania mnie o przyszłych konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez NASK-PIB w zakresie działania Polskiego Centrum Programu Safer Internet, w tym wysyłki newslettera;

- administratorem moich danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: inspektorochronydanych@nask.pl ;

- moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym NASK-PIB usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne lub świadczącym usługi pocztowe, związane z rozsyłaniem ww. informacji, w tym newslettera;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody spowoduje zakończenie przesyłania mi ww. informacji z wykorzystaniem wskazanego adresu e-mail;

- moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres informowania, z wykorzystaniem wskazanego adresu e-mail, o ww. przyszłych konferencjach, w tym realizowania wysyłki newslettera lub do momentu cofnięcia udzielonej zgody;

- mam prawo żądania wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK wykorzystywane do profilowania, ani innego podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję